top of page

Gwydion (Gwyds)

Outdoor Activity Instructor

Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr Agored

2.png
C_1678e_3290_edited.jpg

Qualifications
Cymwysterau

  • Mountain Leader (Summer)

  • Rock Climbing Instructor (RCI/SPA)

  • Level 2 Orienteering Coach

  • Trail Cycle Leader

  • Level 2 Paddlesport Coach

  • 4 Star Canoe Leader

  • Canoe Moderate Water Endorsement

  • DofE Expedition Assessor (Gold, Silver and Bronze)

  • Lowland Leader Course Director

  • Hill and Mountain Skills Tutor

Freelance Instructor
Hyfforddwr Llawrhydd

I have over 25 years' experience working as an Outdoor activity instructor. I have worked for a number of Outdoor Education Centres in Snowdonia, I also have over 10 years' experience in developing outdoor activities in North Wales. I have an extensive knowledge and experience in Mountaineering and Orienteering in Snowdonia and beyond. I hold a number of qualifications in a variety of activities. I have experience of organising and delivering DofE expeditions.

I am available to work as a freelance outdoor instructor preferably in North Wales but am willing to consider blocks of work in other areas of the country. 

Mae gen i dros 25 mlynedd o brofiad yn gweithio fel hyfforddwr gweithgareddau Awyr Agored. Rwyf wedi gweithio i nifer o Ganolfannau Addysg Awyr Agored yn Eryri, ac mae gennyf dros 10 mlynedd o brofiad yn datblygu gweithgareddau awyr agored yng Ngogledd Cymru hefyd. Mae gen i wybodaeth a phrofiad helaeth mewn Mynydda a Chyfeiriannu yn Eryri a thu hwnt. Mae gen i nifer o gymwysterau mewn amrywiaeth o weithgareddau. Mae gen i brofiad o drefnu a darparu teithiau DofE. Rwyf ar gael i weithio fel hyfforddwr awyr agored llawrydd yn ddelfrydol yng Ngogledd Cymru ond yn fodlon ystyried blociau o waith mewn ardaloedd eraill o'r wlad.

Contact e-mail - E-bost cyswllt

20171201_134334_edited.jpg
20220306_110854_edited.jpg

Mountain Training

I am a Mountain Training Lowland Leader Course Director and Hill & Mountian Skills Tutor. I work for a number of providers in Eryri and am able to organise Lowland Leader Training and Assessment and Hill & Mountain Skills Courses. *I am NOT a provider myself but work closely with Course Providers to be able to organise these courses. If you are interested or would like more information, please contact me - E-mail.

Rwy'n Gyfarwyddwr Cwrs Arweinydd Cwrs Iseldir, Mountain Training a Thiwtor Sgiliau Mynydd a Bryniau. Rwy'n gweithio i nifer o ddarparwyr yn Eryri a gallaf drefnu Hyfforddiant ac Asesiad Arweinwyr Iseldir a Chyrsiau Sgiliau Mynydd a Bryniau. * NID wyf yn ddarparwr fy hun ond yn gweithio'n agos gyda Darparwyr Cyrsiau i allu trefnu'r cyrsiau hyn. Os oes gennych ddiddordeb neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â fi - E-bost.

DofE
Y Wobr

I am a DofE Expedition Assessor with a number of years' experience as a DofE AAP manager. I have organised and delivered a number of walking expeditions at all levels of the Award in North Wales. Also Canoeing expeditions at all levels, including Gold along the Great Glen and Loch Ness. 

If you require an assessor or an expedition supervisor, please get in touch -

E-mail

Rwyf yn Aseswr Alldaith DofE gyda nifer o flynyddoedd o brofiad fel rheolwr AAP DofE. Rwyf wedi trefnu a darparu nifer o alldeithiau cerdded ar bob lefel o'r Wobr yng Ngogledd Cymru. Hefyd alldeithiau canŵio ar bob lefel, gan gynnwys Aur ar hyd y Great Glen a Loch Ness. Os oes angen aseswr neu oruchwyliwr alldaith arnoch, cysylltwch â ni - E-bost

20181030_075538_edited.jpg
bottom of page